Lähemalt saab lugeda siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/117082018011?leiaKehtiv

Loe ka siit:

https://www.maaamet.ee/et/uudised/20-augustist-hakkab-kehtima-uus-katastriuksuse-moodustamise-kord